Proporcionalitat

Teorema de Tales

Dues rectes interseccionades per un feix de rectes paral·leles, em determinen segments proporcionals.

tales img

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)


Teorema del Catet

El CATET (DB) d'un triangle rectangle és la MITJANA PROPORCIONAL entre la mesura de la seva hipotenusa (AB) i la projecció (CB) del mateix CATET sobre aquesta hipotenusa.

catet

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)


Teorema de l'Altura

L'ALTURA (DC) d'un triangle rectangle és la MITJANA PROPORCIONAL entre els dos segments (AC i CB) que determina sobre la hipotenusa.

altura

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)